Privacy

De website www.centrumvoorlevensvragen.nl is een gezamenlijke website van zes centra voor levensvragen in de regio Midden-Nederland. De centra voor levensvragen zijn een initiatief van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg in Midden-Nederland:

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Utrecht
Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe
Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied
Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Zuid
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Contactgegevens
http://www.centrumvoorlevensvragen.nl
085-0043063

Centrum voor levensvragen Lekstroom 
Het Centrum voor levensvragen Lekstroom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Centrum voor levensvragen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven op deze pagina;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door het Centrum voor levensvragen Lekstroom verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om gesprekken te organiseren met geestelijk verzorgers werkzaam bij een van de centra voor levensvragen in Midden-Nederland
 • Om te kunnen deelnemen aan evenementen/bijeenkomsten/scholingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partij(en) voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De ontwikkeling van onze website waaronder het maken van contact- en inschrijvingsformulieren voor bijeenkomsten en evenementen.
 • Het plannen van gesprekken met geestelijk verzorgers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

 Technische informatie en cookies
De website van het Centrum voor levensvragen Lekstroom maakt gebruik van cookies en  Google Analytics. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren.

 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn
Het Centrum voor levensvragen Lekstrrom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via het Centrum voor levensvragen Lekstroom.